దశాబ్దాల తర్వాత ఆ గ్రామ ప్రజలు ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని చుశారు

కాలుష్యం కారణంగా కానరాకుండా పోయిన హిమనగ శిఖరం ఎవరెస్ట్ కనిపించేసరికి సింఘవాహిని గ్రామ ప్రజలు పరవశులైపోయారు. దశాబ్దాల తర్వాత మళ్లీ ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని చూడగులుగుతున్నామన్నారు. గ్రామ సర్పంచ్